MEVZUAT

5727 SAYILI TÜTÜN MAMÜLLERİ KANUNU

MADDE 1- 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun adı “Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2- 4207 sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından, bunların alışkanlıklarını özendirici reklam, tanıtım ve teşvik kampanyalarından koruyucu tertip ve tedbirleri ... Devamını Oku »

5681 SAYILI POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

PO­LİS VA­Zİ­FE VE SALÂHİ­YET KA­NU­NUN­DA DE­Ğİ­ŞİK­LİK YA­PIL­MA­SI­NA DA­İR KA­NUN Kanun No. 5681   Kabul Tarihi: 2/6/2007   MAD­DE 1- 4/7/1934 ta­rih­li ve 2559 sa­yı­lı Po­lis Va­zi­fe ve Salâhi­yet Ka­nu­nu­nun 4 ün­cü mad­de­sin­den son­ra gel­mek üze­re aşa­ğı­da­ki 4/A mad­de­si ek­len­miş­tir. “Dur­dur­ma ve kim­lik sor­ma MAD­DE 4/A- Po­lis, ki­şi­le­ri ve araç­la­rı; a) Bir suç ve­ya ka­ba­ha­tin iş­len­me­si­ni ön­le­mek, b) Suç iş­len­dik­ten son­ra ka­çan ... Devamını Oku »

5651 SAYILI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ HK. KANUN

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Kanun No. 5651 Amaç ve kap­sam MAD­DE 1- (1) Bu Ka­nu­nun amaç ve kap­sa­mı; içe­rik sağ­la­yı­cı, yer sağ­la­yı­cı, eri­şim sağ­la­yı­cı ve top­lu kul­la­nım sağ­la­yı­cı­la­rın yü­küm­lü­lük ve so­rum­lu­luk­la­rı ile in­ter­net or­ta­mın­da iş­le­nen be­lir­li suç­lar­la içe­rik, yer ve eri­şim sağ­la­yı­cı­la­rı üze­rin­den mü­ca­de­le­ye iliş­kin esas ve usûl­le­ri dü­zen­le­mek­tir. Ta­nım­lar MAD­DE 2- (1) Bu Ka­nu­nun uy­gu­la­ma­sın­da; a) Ba­kan­lık: Ulaş­tır­ma ... Devamını Oku »

5458 SAYILI SSK VE BAĞ-KUR BORÇLARINA İLİŞKİN KANUN

4 Mart 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5458 sayılı Kanun SSK ve Bağ-Kur’a prim, idari para cezası vb borçları bulunan mükelleflerin sözkonusu borçlarının, başvuruları halinde yeniden yapılandırılmasına imkan sağlamıştır. 5458 sayılı Kanunda yer alan hususlar aşağıda özetlenmiştir. 1. SSK’na olan borçlardan hangileri kanun kapsamına alınmıştır? Kamu sektörü işverenlerinin en son 14 Nisan 2005 tarihine; özel sektör işverenlerinin ise en son ... Devamını Oku »

5362 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR KANUNU

BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; esnaf ve sanatkârlar ile bunların yanlarında çalışanların meslekî ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmelerini ve meslekî eğitimlerini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak, meslek disiplini ve ahlâkını korumak ve bu maksatla kurulan ... Devamını Oku »

CTN BİLİŞİM