5458 SAYILI SSK VE BAĞ-KUR BORÇLARINA İLİŞKİN KANUN

4 Mart 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5458 sayılı Kanun SSK ve Bağ-Kur’a prim, idari para cezası vb borçları bulunan mükelleflerin sözkonusu borçlarının, başvuruları halinde yeniden yapılandırılmasına imkan sağlamıştır. 5458 sayılı Kanunda yer alan hususlar aşağıda özetlenmiştir.

1. SSK’na olan borçlardan hangileri kanun kapsamına alınmıştır?

  • Kamu sektörü işverenlerinin en son 14 Nisan 2005 tarihine; özel sektör işverenlerinin ise en son 31 Mart 2005 tarihine kadar ilgili mevzuatına göre ödemeleri gerektiği halde, bu Kanunda belirtilen başvuru süresinin sonuna kadar (1 Haziran 2006) tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, idarî para cezası, sosyal yardım zammı borçları,
  • 31 Mart 2005 tarihi ve öncesinde biten özel bina inşaatı ve ihale konusu işlerden dolayı yeterli işçilik bildiriminde bulunmadığı anlaşılan veya yine bu tarihten önce bitmiş olan söz konusu işlerle ilgili olarak, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde (1 Mayıs 2006 tarihine kadar) bu konuda müracaat edilmesi üzerine Sosyal Sigortalar Kurumunca yapılacak ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda yeterli işçilik bildiriminde bulunmadığı anlaşılan işverenlerin, fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanacak borçları,
  • 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 85 inci maddesine göre prim ödeyen isteğe bağlı sigortalıların 1 Mayıs 2003 tarihinden 31 Mart 2005 tarihine kadar isteğe bağlı sigortalılıklarının devam ettiği süre içerisindeki prim borçları
  • 506 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre topluluk sigortasına tâbi olanların 31/3/2005 tarihine kadar olan malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ait prim borçları bu kanun hükümlerinden yararlanabilecektir.

2. Yeniden yapılandırılması istenen SSK borçları için ne yapılacaktır?

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Nisan 2006 tarihinden itibaren iki ay içerisinde Kuruma yazılı olarak başvurulması gerekir.

3. Yapılandırmaya esas borç nasıl hesaplanır?

Borç aslı tutarlarının 100.000 Yeni Türk Lirası (YTL) ve altında olması halinde Borç asıllarına, ödeme süresinin bitiminden itibaren 31 Aralık 1998 tarihine kadar uygulanan oranlara göre gecikme zammı hesaplanmak; 1 Ocak 1999-31 Aralık 2004 arasında (TEFE) aylık değişim oranı; 1 Ocak 2005 tarihinden yeniden yapılandırma başvurusunun yapıldığı tarihten önceki ayın sonuna kadar ise (ÜFE) aylık değişim oranı uygulanmak suretiyle, yapılandırmaya esas borç hesaplanır.

Borç aslı tutarlarının 100.000 YTL’nin üstünde olması halinde Ödeme süresinin bitiminden yeniden yapılandırma başvurusunun yapıldığı tarihten önceki ayın sonuna kadar, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre gecikme zammı hesaplanmak suretiyle borç tutarı tespit edilir ve bu tutardan;

  • Bilanço esasına göre defter tutan işverenlerin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar vermiş oldukları en son gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi eki bilançosu esas alınarak, “(Dönen Varlıklar-Stoklar) / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar” işlemi sonucunda bulunacak oran 0.50-0.40 arasında ise % 10’u; 0.39-0.30 arasında ise % 20’si; 0.29 ve altında ise % 30’u,
  • Bilanço hesabına göre defter tutmayan işverenler tarafından 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle beyan edilecek malî durum bildirimi esas alınarak, “(Kasa+Banka+Kısa Vadeli Alacaklar) / Kısa Vadeli Borçlar” işlemi sonucunda bulunacak oran 0.30-0.20 arasında ise %10’u; 0.19-0.10 arasında ise % 20’si; 0.09 ve altında ise % 30’u,
  • Yukarıda belirtilen işverenlerden, 1 Ocak 2005 tarihinden önce vergi mükellefiyeti sona eren veya haklarında iflas kararı verilenler için % 30’u,

Terkin edilerek yapılandırmaya esas borç bulunur. Ancak, bu şekilde hesaplanan borç her halükârda tablonun ilk satırında yer alan işverenler için hesaplanacak borç .

 

Cevapla

CTN BİLİŞİM